DEŇ UČITEĽOV

Dátum: 28. 3. 2021

Srdečný pozdrav ku Dňu učiteľov 2021 od riaditeľky školy

Milé učiteľky, učitelia, vychovávateľky, školskí pracovníci, nepedagogickí zamestnanci!

                      

Zdá sa, že súčasná doba a situácia vo svete aj u nás nie je prajná na rozvoj ľudskosti, úcty, ohľaduplnosti, taktu a pomoci.

Do popredia sa dostávajú sily, ktoré ponižujú, presadzujú neúctu k vzdelaniu, k pozitívnym ľudským cnostiam.

Poslanie pedagógov je prekonať neúctu k našej práci, obhájiť prácu učiteľa, vychovávateľa, obhájiť potrebu vzdelávania detí.

 Sme kolektív školy, ktorá vznikla pred 7 desaťročiami, našim poslaním je obhájiť jej potrebu, jej dobré meno a tradíciu aj v súčasnosti.

Vážim si našich mladších i starších kolegov učiteľov, vychovávateľov, tvorcov a realizátorov projektov: sebavzdelávanie, rozvoj nadania detí, korekcie žiackych špecifík v práci odborných zamestnancov.

Učenie je našou každodennou činnosťou a povinnosťou. Vysielajme z našej školy žiakov múdrych, vychovaných, citlivých a cieľavedomých pripravených do ďalšieho štúdia. 

Dobro, čestnosť a múdrosť v živote sú najdôležitejšie pre nás pedagógov aj pre žiakov našej školy v súčinnosti s rodičovskou výchovou.

J. A. Komenský:

Škola – dielňa ľudskosti... 

„Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, ale dobré a statočné srdce.“

Ďakujem Vám,  pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci,  za prácu  v prospech našej školy. Želám Vám zdravie a spokojnosť.

Bratislava, 26.3.2021                                                    PaedDr. Antonia Snehotová

                                                                                     riaditeľka školy

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky