SPRÁVA O VVČ za šk. rok 2020/2021

Dátum: 30. 12. 2021

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej

školy, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava za školský rok 2020/2021

Informáciu nájdete aj na linku školy tu.

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE