utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

KULIŠKÁČIK ČÍTA DEŤOM - II.A

Ing. ANDREA BENČOVÁ, II.A 

Výchovná aktivita: Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Vychovávateľka: Ing. Benčová Andrea

Tematická oblasť výchovy: VOV

Názov v.-v. aktivity: Čítanie z obľúbenej knižky

Dátum a časový rámec: 20.10.21, 50 minút

Vyšší cieľ: Rozvoj čitateľskej gramotnosti - aktivitami rozvíjať vzťah ku knihám

Špecifický cieľ: Vytvorenie vzťahu ku knihe a čítaniu

Kompetencie: Spoznanie o čom vydavateľ informuje čitateľa – názov, autor, ilustrácia, rok vydania efektívne využívanie voľného času                      

Oddelenie: IV. odd. ŠKD - II. A šk.r. 2021/22

Vek detí: 7 – 8 rokov 

Počet detí: 16

Pozvaný hosť: p. Chovanec – otecko Jasny Chovancovej

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

Metódy: vysvetlenie, motivácia, aktivizácia, povzbudenie

Formy: voľnočasová aktivita, individuálna

Prostriedky: knihy z detskej domácej aj triednej knižnice, podávanie čaju, domácej bábovky 

Motivačná časť: Deti už počas predchádzajúcich v.-v. činností oboznámim s tým, že si na celoklubovom podujatí budeme čítať z ich obľúbenej knižky. Motiváciou pre deti bude možnosť pochváliť sa svojou knihou, preukázať sa znalosťami o nej a záujem o nové poznatky.

Motivuje ich aj záujem o čitateľský prednes a výber knihy otecka spolužiačky.

Realizačná časť: Každé dieťa si pripraví úryvok, ktorý prečíta, bude vedieť autora aj názov knižky. Na samotnom podujatí privítam pána Chovanca. Povie deťom svoje spomienky ako čítal knihy v detstve a prečíta im úryvok zo svojej obľúbenej knihy. Deti potom postupne všetkých oboznámia so svojimi knihami, stručne o ich obsahu a prečítajú pripravený úryvok. 

Zopakujeme si čo je to ilustrácia a kto to je ilustrátor. Vysvetlím deťom údaje, ktoré uvádza pre čitateľa vydavateľ na začiatku a konci knihy, deti si ich v svojich knižkách prečítajú.

Reflexia:

  1. Čo si sa dnes dozvedel zaujímavé o knihách?
  2. Je dôležité čítať knihy?
  3. Myslíš si, že čítanie súvisí so vzdelaním a dobrým prospechom v škole?
  4. Ako na Teba zapôsobilo čítanie dospelého – hosťa a čítanie detí?
  5. Kto je to: autor, ilustrátor, vydavateľ - vydavateľstvo?
Prečítaš si svoju knižku s kamarátom, alebo s rodičmi?

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE