„Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“

"Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“

(národný projekt ESF Európsky sociálny fond), pracovný názov bol  "English One" . (projekt financovaný z ESF a realizovaný cez MPC a MŠVVŠ SR) 
2014-15 - 1. fáza projektu 
2017 -2018  2. fáza projektu 
Na základe tohto projektu škola má k dispozícii možnosť pracovať s interaktívnym  jazykovým softvérom na výučbu anglického jazyka pre všetky ročníky, výučba je možná aj počas vyučovania aj prostredníctvom zadávania domácich úloh.  

Ing. Marta Rovná

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE