OKTÓBER mesiac úcty starším v IV.oddelení ŠKD

Október - Mesiac úcty k starším - IV. odd. ŠKD - II.A + IV.B

Tvorivosť detí - pohľadnice pre starých rodičov + pre tetušky a ujov v domovoch dôchodcov

IV. odd. ŠKD - II.A + IV.B

S deťmi sme sa v rámci výchovno-vzdelávacej aktivity porozprávali  o pojmoch: úcta, starší ľudia, starkí v domov dôchodcov a aké je potrebné potešiť ich darčekom. No a najkrajší  je taký darček, ktorý je vlastnoručne vyrobený.

Deťom som potom vysvetlila aktivitu - vyrobenie pohľadníc – pozdravov, nielen pre svojich blízkych a starých rodičov, ale aj pre tých, ktorí žijú v domovoch a sú často  opustení.

Chlapci aj dievčatá s nadšením začali tvoriť  z výkresu a farebného papiera, pomohli si nožnicami, lepidlom, peknými nálepkami, farbičkami a pastelkami. 

Výsledkom boli krásne  práce - pohľadnice, ktorými deti potešia nielen starkých v svojej rodine  ale najmä tých, ktorí už často nemajú nikoho blízkeho. 

Napísala +foto:

Andrea Benčová, vychovávateľka IV. odd. ŠKD ZŠ Kulíškova 8

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE