„Umenie ako liek na detskú dušu“

Naša Základná škola Kulíškova 8, Bratislava realizuje v období od 1.6.2016
– 31.10.2016 projekt „Umenie ako liek na detskú dušu“ s finančnou
podporou Nadácie VÚB. 
Projekt je zameraný na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a
zlepšenie kvality života detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, s osobnostnými, emočnými ťažkosťami priamo na základnej
škole. Jeho cieľom je poskytnúť našim deťom v rámci individuálnej alebo
skupinovej arteterapie taký komunikačný prostriedok, ktorý je pre deti
bezpečnejší, pohodlnejší a umožní im tak ľahšie vyjadriť to, čo sa im
inak ťažko vyjadruje slovami. Deti môžu i takýmto spôsobom postupne
vyjadrovať a spoznávať svoje emócie, riešiť vnútorné konflikty, zaoberať
sa osobnými témami, ktoré sú pre nich zaťažujúce, nachádzať tak postupne
v sebe vlastné zdroje ich zvládania, zvyšovať svoju sebaúctu,
sebaporozumenie, sebakompetencie. Práca s výtvarným materiálom zároveň
prispieva k rozvoju a posilneniu špecifických funkcií a zručností
spolupodieľajúcich sa na procese učenia, odbúravaní napätia, relaxácií
nevyhnutných pre plnenie školských úloh, ktoré sú pre mnohé detí
zaťažujúce, keďže vždy nezodpovedajú ich aktuálnym možnostiam a
špecifickým potrebám.

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE