Školský logopéd

Konzultačné hodiny: streda 14:00 - 15:00

školský logopéd: Mgr. Lucia Poláčková

Kontakt: logoped.kuliskova@gmail.com

Mobil: 0911 174 439


Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie u detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

V starostlivosti školského logopéda sú zaradení žiaci:  

 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • integrovaní v bežných triedach z dôvodu narušenej komunikačnej schopnosti
 • bežných tried s narušenou komunikačnou schopnosťou (na žiadosť rodiča, prípadne žiaci identifikovaní logopédom pri pozorovaniach v triedach- so súhlasom rodiča)


Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou:  

Identifikačno-diagnostická

 • identifikácia žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • vykonávanie orientačnej diagnostiky žiakov

Terapeuticko- korektívna 

 • eliminácia, korekcia, kompenzácia narušenej komunikačnej schopnosti žiakov zverených do logopedickej starostlivosti
 • individuálna práca s deťmi s NKS
 • rozvíjanie komunikačnej kompetencie,
 • rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie, stimulácia fonematického uvedomovania
 • stimulácia  oromotoriky , dýchania
 • korekcia  dyslálie 
 • rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
 • stimulácia morfologicko-syntaktickej jazykovej roviny, jazykového citu
 • stimulácia impresie a  pragmatiky 
 • prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
 • rozvíjanie pamäťových schopností, pamäť pre text, pamäť pre hovorené slovo
 • nácvik čítania, stimulácia čítania s porozumením, práce s textom,
 • osvojovanie, upevňovanie ortografických pravidiel a ich aplikácia
 • rozvíjanie  taktilného , kinestetického vnímania, orientácie v čase
 • rozvíjanie motorických schopností (grafomotorika, oromotorika)

Preventívna  

 • predchádzanie zhoršovaniu porúch a chýb reči
 • rozvíjanie  predčitateľskej  a čitateľskej gramotnosti ako prevencia a včasná intervencia vývinových porúch učenia
 • sledovať vývin čitateľských zručností a vývin ortografických zručností u žiakov v starostlivosti logopéda, najmä žiakov s diagnózami ako špecificky narušený vývin reči
 • pozorovanie žiakov v prvých ročníkoch, sledovanie vývinu školských zručností


Spolupráca s rodičmi žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou:

Konzultačno-poradenská činnosť:

 • oboznámenie rodiča s so slabými a silnými stránkami dieťaťa
 • oboznámenie s terapeutickým postupom

 • oboznámenie s postupom pri domácom tréningu


Spolupráca s vedením školy, školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi

 • pri odhaľovaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • pri poskytovaní terapie

 • pri rozhodovaní o zaradení, zotrvaní, či vyradení žiaka z logopedickej starostlivosti


Konzultačné hodiny: streda 14:00 - 15:00

Kontakt: logoped.kuliskova@gmail.com


Školský rok v číslach

 • 35Pedagógov

 • 374Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 10Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.