Školský logopéd

Konzultačné hodiny: streda 14:00 - 15:00

školský logopéd: Mgr. Lucia Poláčková

Kontakt: logoped.kuliskova@gmail.com

Mobil: 0911 174 439


Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie u detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

V starostlivosti školského logopéda sú zaradení žiaci:  

 • špeciálnych tried pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • U týchto žiakov je logopedická starostlivosť zabezpečovaná počas vyučovacej hodiny ILI (Individuálna logopedická intervencia), ktorá je zaradená do rozvrhu hodín žiakov.
 • žiaci integrovaní v bežných triedach z dôvodu narušenej komunikačnej schopnosti
 • žiaci bežných tried s narušenou komunikačnou schopnosťou (na žiadosť rodiča, prípadne žiaci identifikovaní logopédom pri pozorovaniach v triedach- so súhlasom rodiča)


Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou:  

Identifikačno-diagnostická

 • identifikácia žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • vykonávanie orientačnej diagnostiky žiakov

Terapeuticko- korektívna 

 • Eliminácia, korekcia, kompenzácia narušenej komunikačnej schopnosti žiakov zverených do logopedickej starostlivosti
 • individuálna práca s deťmi s NKS
 • rozvíjanie komunikačnej kompetencie,
 • rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie, stimulácia fonematického uvedomovania
 • stimulácia  oromotoriky , dýchania
 • korekcia  dyslálie 
 • rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
 • stimulácia morfologicko-syntaktickej jazykovej roviny, jazykového citu
 • stimulácia impresie a  pragmatiky 
 • prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
 • rozvíjanie pamäťových schopností, pamäť pre text, pamäť pre hovorené slovo
 • nácvik čítania, stimulácia čítania s porozumením, práce s textom,
 • osvojovanie, upevňovanie ortografických pravidiel a ich aplikácia
 • rozvíjanie  taktilného , kinestetického vnímania, orientácie v čase
 • rozvíjanie motorických schopností ( grafomotorika ,  oromotorika ,)

Preventívna  

 • predchádzanie zhoršovaniu porúch a chýb reči
 • rozvíjanie  predčitateľskej  a čitateľskej gramotnosti ako prevencia a včasná intervencia vývinových porúch učenia
 • sledovať vývin čitateľských zručností a vývin ortografických zručností u žiakov v starostlivosti logopéda, najmä žiakov s diagnózami ako špecificky narušený vývin reči
 • pozorovanie žiakov v prvých ročníkoch, sledovanie vývinu školských zručností


Spolupráca s rodičmi žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou:

Konzultačno-poradenská činnosť:

 • oboznámenie rodiča s so slabými a silnými stránkami dieťaťa
 • oboznámenie s terapeutickým postupom

 • oboznámenie s postupom pri domácom tréningu


Spolupráca s vedením školy, školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi

 • pri odhaľovaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • pri poskytovaní terapie

 • pri rozhodovaní o zaradení, zotrvaní, či vyradení žiaka z logopedickej starostlivosti


Konzultačné hodiny: streda 14:00 - 15:00

Kontakt: logoped.kuliskova@gmail.com


Školský rok 2020 v číslach

 • 34Pedagógov

 • 299Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 8Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE