Školský psychológ

Školský psychlóg:  Mgr. Anna Pittnerová

 telefón: 0911 174 445


Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho prioritnou úlohou je zlepšovať klímu na škole. Spolupracuje pri včasnom odhaľovaní detí s poruchami učenia (porucha písania, čítania, počítania), žiakov s problémovým správaním, nadaných žiakov a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Deti za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

Oblasti, ktorým sa školský psychológ venuje:

 • adaptácia nových žiakov, pomoc pri ich začlenení sa do nového kolektívu(podľa potreby)
 • individuálna starostlivosť pre deti s problémovým správaním a deti s poruchami správania
 • práca s triednymi kolektívmi, riešenie problémových vzťahov v triede, prevencia šikany
 • preventívna činnosť v ŠKD
 • starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • poradenstvo pre deviate ročníky pre voľbu strednej školy (v spolupráci s výchovným poradcom školy). Žiaci deviateho ročníka sú testovaní, aby sme čo najlepšie spoznali ich schopnosti a predpoklady na zvládnutie strednej školy. Testovanie sa môže uskutočniť len so súhlasom zákoného zástupcu dieťaťa.
 • krízové intervencie- rýchla, intenzívna pomoc školského psychológa deťom, ktoré sa nachádzajú v negatívnom citovom rozpoložení, nedokážu ovládať svoje správanie a potrebujú sa na určitú dobu vzdialiť z kolektívu detí.
 • spolupráca s rodičmi učiteľmi a vychovávateľmi
 • spolupráca s výchovným poradcom a školským špeciálnym pedagógom pri riešení výchovných a vzdelávacich problémov žiakov
 • spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrom špeciálneho-pedagogického poradenstva a s inými odbornými inštitúciami  


Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je veľmi dvoležité. Preto ak máte pocit že Vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, neváhajte a prídite sa poradiť. O každom rozhovore s dieťaťom i o výsledkoch prípadného vyšetrenia je rodič v prípade záujmu a na požiadanie okamžite informovaný. Každé dieťa je chránené ochranou osobných údajov. To znamená, že bez súhlasu rodiča školský psychológ so žiakom pracovať nesmie. Výsledky, ktoré psychológ zistí, budú oznámené len zákonnému zástupcovi.  

Kabinet školského psychológa

Konzultačné hodiny

Pre rodičov: Utorok  14.00 - 15.00    

Pre učiteľov: Streda  13.30 - 14.30  

Pre vychovávateľky ŠKD: Piatok  10.00 - 10.40

Školsky rok 2018 v číslach

 • 41Učiteľov

 • 308Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 9Krúžkov

 • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky