Výchovné poradenstvo

Prihláška na štúdium na strednej škole - pokyny na vyplnenie formulára

 Zoznam 8-ročných gymnázií.

 Zoznam bilingválnych gymnázií 

 Pravidlá návštev stredných škôl. 

 Chceš vedieť viac o stredných školách?


Výchovný poradca:  Mgr. Zuzana Horváthová  
vychovnyporadca8@centrum.sk
telefón: 0911 174 487

Náplň práce výchovného poradcu:

 • spolupracovať so všetkými pedagogickými pracovníkmi školy pri vyhľadávaní a riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov  
 • spolupracovať so školským psychológom, špeciálnymi pedagogičkami
 • účasť na aktívoch, seminároch organizovaných pre VP,
 • spolupráca s metodikom pre výchovné poradenstvo,
 • sledovať správanie triednych kolektívov, zúčastňovať sa na triednických hodinách pri riešení problémového správania kolektívov,
 • pri závažných alebo opakovaných výchovných a vzdelávacích problémov žiaka kontaktovať sa s rodičmi žiaka, postupovať podľa VPŠ
 • pri slabej spolupráci zákonných zástupcov žiaka so školou riešiť problémy kontaktovať sa s oddelením starostlivosti o deti MÚ MČ Ružinov
 • sledovať a pomáhať žiakom:
  •  zo sociálne znevýhodneného prostredia
  •  integrovaným
  •  so zmenenou pracovnou schopnosťou
  •  nadaným a talentovaným žiakom
  •  slabo prospievajúcim
  •  s prejavmi patologicko-psychického vývinu
 • zabezpečovať prepojenie školy s poradenskými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti
 • poskytovať poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov
 • viesť dokumentáciu výchovného poradenstva
 • sledovať nové poznatky, študovať literatúru, priebežné aktualizovať nástenky výchovného poradenstva. 


Kabinet výchovného poradenstva: 2. poschodie
Konzultačná činnosť: každý utorok, prípadne podľa dohody

Školský rok 2020 v číslach

 • 34Pedagógov

 • 299Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 8Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE