DETI POTREBUJÚ CÍTIŤ NAŠU POMOC-AKTIVITY

Dátum: 3. 10. 2021

V rámci zamestnaneckého grantového programu Nadácie Orange - Duševné zdravie detí – DETI POTREBUJÚ CÍTIŤ NAŠU POMOC sme dostali finančné prostriedky na zakúpenie pomôcok, ktoré nám pomôžu rozvíjať duchovnú stránku detí, emocionálne prežívanie, pomôžu nám im vysvetliť, že všetci niekedy prežívame aj pocity, ktoré sú nám nepríjemné a naučíme ich ako s nimi pracovať, ako ich prežiť bez toho, aby či už nám alebo okoliu ublížili. A tak sme  v mesiaci september spolu s pani vychovávateľkami pripravili do jednotlivých oddelení ŠKD tzv. „Stenu hnevu“ – je to arterapeutická pomôcka, ktorá slúži deťom na odbúranie hnevu, zbavenie sa napätia, zlých pocitov ale taktiež aj smútku a toho čo deti môže trápiť. Táto „Stena hnevu“ sa nachádza v zadnej časti triedy a každý kto potrebuje k nej pristúpi a môže ju pokresliť, a môže ju pokresliť, počmárať alebo popísať. 

Taktiež sme do oddelení ŠKD nakúpili aj kinetický piesok, nakoľko sama ho využívam veľmi často pri práci s deťmi a je to veľmi príjemná a upokojujúca pomôcka pre deti, ktoré si potrebujú oddýchnuť, upokojiť sa, spolu s relaxačnou hudbou sa vedia pri tejto aktivite veľmi rýchlo vrátiť do takého emocionálne rozpoloženia, že vedia pokračovať vo vyučovacom procese.
Hudobné nástroje využívame pri muzikoterapii, buď aktívnou časťou, kedy dieťa hrá na hudobných nástrojoch, alebo receptívna oblasť kedy počúvame hudobné nahrávky, pesničky, dieťa pri tom pohybovo znázorňuje ako sa cíti v danej chvíli, čo v ňom vyvoláva daný druh hudby. Taktiež ale hudobné nástroje využíva aj školský logopéd pri cvičení slabikovanie slov, rytmizácií.

Výtvarné pomôcky využívame pri arteterapii ako napríklad maľovanie a výroba „mandaly“. Tiež v rámci školského klubu detí sme spolu s pani vychovávateľkami využili techniku „Pohľadnica“, ktorá slúžila na to, aby si deti uvedomili prežívanie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Mali za úlohu si vybrať či nakreslia na pohľadnicu to kedy sa hnevali alebo tešili, následne na druhú stranu mali napísať ako táto situácia vznikla. Po dokreslení sme spolu ešte diskutovali o týchto situáciách a pocitoch. Do budúcnosti plánujeme pokračovať v spolupráci s ŠKD a budeme využívať hru s názvom Emocionálna záhrada, ktorá slúži na poznanie a naučiť sa popísať, aké emócie, pocity vieme prežívať a ako nás môžu ovplyvňovať.

Mgr. Alexandra Kmeťová, školská psychologička


Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE