EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

Dátum: 30. 9. 2021

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

CIEĽ:

rozšíriť slovnú zásobu žiakov  v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom   vo vzťahu k prierezovým témam, žiak si osvojil správnu terminológiu 

•1. mediálna výchova

•2. environmentálna výchova 

V rámci aktivity  sa venujeme aj  správnej terminológii vo vzťahu

k počítačovej gramotnosti 

Medzipredmetové vzťahy – Anglický, Ruský, Nemecký, Slovenský Jazyk a informatika

FOTOGALÉRIA - klik 

Ing. Marta Rovná

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE