KULIŠKIÁDA - SEPTEMBER

Dátum: 24. 9. 2021

KULIŠKIÁDA


Kuliškiádu organizujeme v školskom klube Kuliškáčik už 10. rok.


Kuliškiáda sa uskutočnila pri príležitosti Európskeho týždňa športu a Európskeho týždňa mobility. Hlavným  sloganom kampane je heslo „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“. Ide o reakciu na minulý rok poznačený pandémiou ochorenia COVID-19. V tomto roku je preto kampaň cielená na štyri oblasti - duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na nový koronavírus. 


Oblasť duševného a fyzického zdravia jednoznačne súvisí s dostatkom pohybu na čerstvom vzduchu a s budovaním pozitívneho vzťahu detí k pohybovým aktivitám a športovaniu. Preto v ŠKD deti motivujeme k pohybu v rámci telovýchovnej, športovej a zdravotnej výchovy, každý rok pravidelným organizovaním športového podujatia Kuliškiáda. Deti všetkých oddelení hravou formou zapájame do pohybových činností a tak prehlbujeme u nich kladný vzťah k pohybu a športu. 


Pri jednotlivých hrových činnostiach dochádza k zapojeniu všetkých svalov a celej pohybovej sústavy. Rozmanitosť hier deti zaujme a pobaví, čo v nich upevní pocit radosti z pohybu. V dnešnej dobe a aj v dôsledku obmedzeniam kvôli korone majú deti veľmi málo spontánneho pohybu. Je preto mimoriadne dôležité rozvíjať v ich povedomí pozitívny vzťah k pohybovým a športovým aktivitám - podporovať fyzickú aktivitu. Toto je aj jedným z bodov NAPPO - Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025, ku ktorému sa zaviazala Slovenská republika na základe podpísania Európskej charty boja proti obezite. 


Fotografie: vychovávateľky ŠKD

FOTOGALÉRIA KULIŠKIÁDY


Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE