O škole

Základná škola Kulíškova 8

Základná škola Kulíškova 8 je škola  s viac ako 65-ročnou tradíciou. Vznikla v roku 1952.

Nachádza sa v mestskej časti Ružinov.

V súčasnosti je riaditeľkou školy PaedDr. Antonia Snehotová. 

Škola sa dostala do povedomia tým, že športoví nadšenci začali v roku 1964-65 uplatňovať projekt športových tried zameraných na atletiku. Škola a jej pedagógovia dali základy mnohým reprezentantom v mnohých športových odvetviach. Výborné výsledky dosahovali žiaci školy nielen v športových, ale i prírodovedných a spoločensko-vedných predmetoch.

Od roku 1995/96 sme stanovili nové požiadavky vyplývajúce z histórie školy, požiadaviek rodičov z Ružinova s akceptáciou v tom čase novej potreby integrácie detí v bežnej základnej škole. Hlavný cieľ bol presadiť humanizáciu, realizovať v praxi nový duch školy, vzťah učiteľ-žiak-rodič.

Od školského roku 1996/97 sme na škole pokračovali v činnosti športových tried, na II. stupni a na I. stupni s výučbou tenisu, a novozriadených integrovaných tried s narušenou komunikačnou schopnosťou - NKS v bežnej základnej škole na I. stupni, v primárnom vzdelávaní. Uplatňujeme integráciu pre našich žiakov s akceptovaním potrieb aj obyvateľov Ružinova a zriaďovateľa školy.

Na škole pracuje inkluzívny tím odborných pracovníkov-školský psychológ, špeciálni pedagógovia – učitelia, asistenti učiteľov, školský logopéd. Po dohode so zriaďovateľom sme zriaďovali špeciálne triedy s NKS. Žiakov so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami – ŠVVP integrujeme v bežných triedach, zohľadňujeme počet žiakov v triede.

Spolupracujeme aktívne s výborom združenia rodičov, s radou školy, s Ružinovským športovým klubom. 

Realizujeme projekty: 

2013-15 projekt „Comenius“ na tému pešia turistika 

8 rokov medzinárodnej projekty Etwinning – téma súčasného projektu je Učíme sa cudzie jazyky cez rozprávky 

2013 Projekt „Energia v našom meste“ 

2013 Projekt „Osvetou k väčším úsporám energie“

2015 Projekt „IKT pre a proti“ 

2015-16 Projekt „Máčik Separáčik“

2015 Projekt „Kultúrne súťaže na veľkoplošnom scrabble“

2015 Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“  zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja s finančnou podporou ESF- Európsky sociálny fond 

2016  Projekt „Technika má budúcnosť“

2016 Projekt „Dopravná výchova v ŠKD“

2016 Projekt „Umenie ako liek na detskú dušu“ 

2017 Projekt „Kuliškiáda – pohybové aktivity v ŠKD“

2018 Medzinárodný projekt OSN „Najväčšia vyučovacia hodina Zeme“ 

2019 Projekt „Naučme sa o vode viac“ 

2020 Projekt „Chvíle, ktorými sa neplytvá“

Pravidelné projekty: Záložka spája školy, Hovorme o jedle. Medzinárodná súťaž vydavateľstva Oxford University Press 

V roku 2016 sme získali od Nadácie BVS - Ocenenie ekologický čin školy. Naši žiaci sú úspešní v okresných, krajských i celoštátnych súťažiach.

Celá škola, interiér aj exteriér, prešla postupne premenou. Škola má novú strechu, obnovu OST, obnovu zariadenia školskej jedálne, vybavenia tried školským nábytkom, tabuľami, osvetlením, nové žalúzie na okná, postupnou informatizáciou, opravou sociálnych zariadení. V tomto období očakávame renováciu telocvične. Sme hrdí na prebudovanie exteriéru školy, školského ihriska. Darom HB Reavis pre školu v roku 2014 je pre žiakov školy vybudovaný tenisový dvorec, multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, doskočisko. Areál dopĺňa Posedenie pod čerešňou – projekt MČ Bratislava Ružinov, areál parku pred budovou školy – Projekt „Kulíška“, doplnený projektami realizovanými kvalitnou činnosťou ŠKD – Čitateľské búdky, Komunitné záhradky a Info - orientačná tabuľa.

Je potešiteľná i spolupráca s podnikmi v projekte „Skrášľuj svoje mesto“ na úprave okolia školy a to oplotenie, nové brány v častiach Kulíškova, Kvačalova. Plánujeme dorobiť oplotenie v ďalších častiach školy. Očakávame zlepšenie informatizácie, zrýchlenie internetu.

Škola a jej zamestnanci sú v očakávaní, že plnenie úloh vo vzdelávaní, v rozvoji tvorivosti a pomoci školy aj zo strany rodičov a verejnosti – okolia školy bude v súlade. Škola potrebuje mať vlastný pokojný priestor na plnenie úloh vzdelávacej a výchovnej činnosti stanovenej v SR.

Vítame u nás každého žiaka, rodiča aj verejnosť, ktorá je nositeľom podpory cieľa a rozvoja základnej školy v MČ Bratislava Ružinov.

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky