O škole

Základná škola Kulíškova 8

Základná škola  Kulíškova 8 je škola s viac ako 65-ročnou tradíciou.
 Vznikla v roku 1952. Nachádza sa v mestskej časti Ružinov.

Do povedomia sa dostala tým, že športoví nadšenci začali v r.1964 – 65 uplatňovať projekt športových tried zameraných na atletiku. Škola a jej pedagógovia dali základy mnohým reprezentantom v mnohých športových odvetviach. Výborné výsledky dosahovali žiaci školy nielen v športových, ale i prírodovedných a spoločensko – vedných predmetoch.

Nový trend, nový rozvoj nastal v roku 1995 – 96 po zmene vedenia školy. Stanovili sme dlhodobé a krátkodobé úlohy pre rozvoj školy. Hlavný cieľ je presadiť humanizáciu a demokratizáciu, realizovať v praxi nový duch školy vo vzťahu učiteľ – žiak - rodič. Vychádzame z potrieb regiónu.

Od školského  roku 1996/1997 pracuje na ZŠ nové vedenie školy. Z hľadiska potrieb žiakov sme zriadili v danom roku špeciálnu triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. V súčasnosti sme jedinou ZŠ v pôsobnosti Bratislavy, ktorá má zriadené špeciálne triedy v bežnej ZŠ. Špeciálni pedagógovia a učitelia pracujú každoročne i s integrovanými žiakmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Znova ako jediná škola poskytujeme žiakom formy a obsah vyučovania podľa ich špecifických potrieb v integrácií na I. a II. stupni. Úzko spolupracujeme s odborníkmi v praxi. Zriaďovateľ i verejnosť si prácu učiteľov ctia, pretože sme cieľavedomí v presadzovaní humanizácie v praxi. Pokračujeme v činnosti tried so športovou prípravou na II. stupni ZŠ.

Spolupracujeme aktívne s radou rodičov, radou školy, s Ružinovským športovým klubom. Realizujeme projekt „ Správaj sa normálne „. Zvyšuje sa úroveň vyučovania prírodovedných predmetov, najmä matematiky. Plníme ciele ekologických programov, protidrogovú prevenciu.

Naši žiaci sú úspešní v okresných, krajských i celoštátnych súťažiach. Od 1.1.1997 sme škola s právnou subjektivitou. Darí sa nám zvyšovať počty žiakov v triedach, skvalitňuje sa pedagogický kolektív. Postupne sme zaviedli UP, ktoré akceptujú osobnosť žiaka i jeho špecifické potreby, Deklaráciu práv dieťaťa.

Ciele, koncepcia a výsledky sú vedením školy každoročne vyhodnotené a analyzované. Kolektív je tvorivý, pracovitý, je v ňom veľa pozitívnych osobností. Sme presvedčení, že žiaci, ktorí ukončia našu ZŠ získajú nielen vedomosti, ale aj dobré spoločenské vystupovanie a budú mať dobré základy pre ďalšie vzdelávanie a rozvoj svojej osobnosti.

Zákonom NR SR č.416/2001 o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce, sú určené reformy verejnej správy aj na úseku školstva. Od 1.7.2002 je novým zriaďovateľom školy Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

Po výberovom konaní v júni 2004 bola radou školy navrhnutá na funkčné miesto riaditeľky školy PaedDr. Antonia Snehotová. Zriaďovateľ návrh akceptoval. Vedenie školy pokračuje v presadzovaní cieľov školy podľa stanovených úloh.

V šk. roku 2004/2005 od 7.2.2005 – 4.2.2005 uskutočnila ŠIC BA komplexnú inšpekciu – cieľ: Zistiť stav a úroveň kvality výchovy a vzdelávania, podmienok a riadenia v ZŠ.

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky