O škole

Základná škola Kulíškova 8, 821 08 Bratislava

Kde sa nachádzame 

Základná škola Kulíškova 8 je škola s viac ako 65-ročnou tradíciou. Vznikla v roku 1952.

Nachádza sa v mestskej časti Ružinov, blízko autobusovej stanice Nivy, v inovovanej mestskej časti Bratislava-Nivy. Svojim vzhľadom a úpravou okolia krášli vstup do všade upravenej mestskej časti.

Poslanie školy

Riaditeľkou školy je PaedDr. Antonia Snehotová. Pedagogický zbor je kvalifikovaný, pracuje s inovačnými metódami, stará sa o efektívne naplnený vzdelávací a výchovný program. Škola je cvičnou fakultnou školou pre Pedagogickú fakultu UK Bratislava, usmerňuje prax budúcich pedagógov. Spolupracuje aj pri príprave vychovávateľov. Poskytuje študentom aj strednej školy podmienky na prax.

Prevádzka školy

Škola má dva stupne a viaceré oddelenia ŠKD. V počte žiakov nie sme toho času predimenzovaní. V triedach máme priemerne 20 žiakov. Každoročne otvárame oddelenia ŠKD podľa požiadaviek rodičov. Máme ranné činnosti aj popoludňajšie činnosti, časovo podľa potrieb rodičov. Prevádzka školy je od 6,30 hod. do 17,30 hod.

Školská jedáleň

Stravovanie žiakov je zabezpečené v novoupravenom priestore školskej jedálne, ktorej steny zdobia ocenenia starostlivosti o zdravé stravovanie žiakov školy. V rámci projektov sme získali:

1. projekt  "Hovorme o jedle" (Zlatý diplom v roku 2015 a 2017, Strieborný diplom 2014, 2016, 2018, 2019, 2020)

2. projekt "Zdravie na tanieri" vyhlásenom Ministerstvom školstva SR sme získali finančnú dotáciu, ktorú sme využili na                    zveľadenie prostredia školy, stravovania, posilnenie starostlivosti o zdravie v rámci vzdelávacieho procesu. 

 Aj nepedagogickí zamestnanci sú dobrou podporou pre výchovu a vzdelávanie žiakov, vytvárajú výborné pracovné prostredie v interiéri a v exteriéri školy.

Tradícia školy

Tradíciu školy v oblasti športu zachovávame naďalej. Škola sa dostala do povedomia tým, že športoví nadšenci začali v roku 1964-65 uplatňovať projekt športových tried zameraných na atletiku. Škola a jej pedagógovia dali základy mnohým reprezentantom v mnohých športových odvetviach. Žiakmi školy boli dnes už slávni účastníci olympiád a reprezentácie republiky a mesta. Výborné výsledky dosahovali žiaci školy nielen v športových, ale i prírodovedných a spoločensko-vedných predmetoch.

Pokračujeme v činnosti športových tried na II. stupni a na I. stupni s výučbou tenisu. 

Športová trieda

Každoročne robíme výber žiakov do 5-ročníka zo 4. ročníkov do triedy so športovou prípravou - športovú triedu. Žiaci majú týždenne zvýšený počet hodín (3-4). S cieľom zvýšiť kvalitu vyučovania od 5. ročníka sa chceme zamerať na kvalitnejší výber žiakov, učiteľov, trénerov, zmeniť obsah a prijatie žiakov, skvalitniť vyučovací proces, obsah hodín športovej prípravy - atletika, florbal, loptové hry, realizovanie usmernení a vedenia školy žiakov k hrdosti na svoje osobné športové danosti upevniť si zdravie, tvoriť proces "Fair play". Pracujeme s cieľom skvalitniť tradíciu školy.

Cieľ

Hlavným cieľom je presadiť humanizáciu, realizovať v praxi nový duch školy, vzťah učiteľ - žiak - rodič. Sme stále otvorenou školou s citlivým prístupom k potrebám žiakom.

Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zmena požiadaviek vyplývajúcich z histórie školy, z požiadaviek rodičov z Ružinova s akceptáciou integrácie detí v bežnej základnej školy, bolo vytvorenie tried špeciálnych - s narušenou komunikačnou schopnosťou. V danom období sme cca 20 rokov mali zriadené aj triedy na odstraňovanie porúch reči v škole, najmä na I. stupni. Starostlivosť o ružinovské deti s vývinovými poruchami reči nezanedbávame ani v súčasnosti. Uplatňujeme integráciu pre našich žiakov s akceptovaním potrieb aj obyvateľov Ružinova a zriaďovateľa školy.

So žiakmi so špecifickými vývinovými poruchami reči, v niektorých prípadoch vývinovými poruchami učenia sa zaoberáme neustále. Spolupracujeme s odbornými pracoviskami najmä s CPPPaP a CŠPP, s VUDPaP a UPSVAR. 

Na škole pracuje inkluzívny tím odborných pracovníkov - školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, špeciálni pedagógovia – učitelia, asistenti učiteľov, školský logopéd, ktorí pomáhajú učiteľom, vychovávateľom v odstraňovaní porúch. Po dohode so zriaďovateľom sme zriaďovali špeciálne triedy s NKS. Žiakov so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami – ŠVVP integrujeme v bežných triedach, zohľadňujeme počet žiakov v triede.

Od septembra 2020 realizujeme projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov". Prijali sme z tohto projektu troch asistentov učiteľov a školského psychológa. Projekt je určený na dva školské roky, ale už teraz rodičia, žiaci, pedagógovia pociťujú dobrý prínos a rozhodnutie vedenia školy zapojiť sa do tohto projektu, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva SR.

Projekty školy

V činnosti v podpore vzdelávania, materiálneho vybavenia školy, zabezpečenia služieb školy pre žiakov Ružinova nám veľmi dobre pomáha zriaďovateľ Miestny úrad Bratislava Ružinov, Mierová 21. Zapájame sa do projektov aj zriaďovateľa. 

Spolupracujeme aktívne s výborom združenia rodičov, s radou školy, s Ružinovským športovým klubom.

Interiér a exteriér školy

Celá škola, interiér aj exteriér, prešla postupne premenou. Škola má novú strechu, obnovu OST, obnovu zariadenia školskej jedálne, vybavenia tried školským nábytkom, tabuľami, osvetlením, nové žalúzie na okná, postupnou informatizáciou, opravou sociálnych zariadení. V roku 2020 prebehla rekonštrukcia telocvične. Sme hrdí na prebudovanie exteriéru školy, školského ihriska. Darom HB Reavis pre školu v roku 2014 je pre žiakov školy vybudovaný tenisový dvorec, multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, doskočisko. Areál dopĺňa Posedenie pod čerešňou – projekt MČ Bratislava Ružinov, areál parku pred budovou školy – Projekt „Kulíška“, doplnený projektami realizovanými kvalitnou činnosťou ŠKD – Čitateľské búdky, Komunitné záhradky a Info - orientačná tabuľa.

Je potešiteľná i spolupráca s podnikmi v projekte „Skrášľuj svoje mesto“ na úprave okolia školy a to oplotenie, nové brány v častiach Kulíškova, Kvačalova. Plánujeme dorobiť oplotenie v ďalších častiach školy. Očakávame zlepšenie informatizácie, zrýchlenie internetu. V triedach je nový školský nábytok. Postupne inovujeme interiér tried.

Škola a jej zamestnanci sú v očakávaní, že plnenie úloh vo vzdelávaní, v rozvoji tvorivosti a pomoci školy aj zo strany rodičov a verejnosti – okolia školy, bude v súlade. Škola potrebuje mať vlastný pokojný priestor na plnenie úloh vzdelávacej a výchovnej činnosti stanovenej v SR a víta aktívnu pomoc rodičov a zriaďovateľa..

Vítame u nás každého žiaka, rodiča aj verejnosť, ktorá je nositeľom podpory cieľa a rozvoja Základnej školy Kulíškova 8, v MČ Bratislava Ružinov.

PaedDr. Antonia Snehotová, riaditeľka ZŠ

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 354Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.