O škole

Základná škola Kulíškova 8, 821 08 Bratislava

Kde sa nachádzame 

Základná škola Kulíškova 8 v Bratislave je školou so 70- ročnou tradíciou. Vznikla v roku 1952.

Nachádza sa v mestskej časti Ružinov, blízko autobusovej stanice Nivy, v inovovanej mestskej časti Bratislava-Nivy. Svojim vzhľadom a úpravou okolia krášli vstup do všade upravenej mestskej časti.

Poslanie školy

Riaditeľkou školy je v súčasnosti Mgr. Sylvia Lešková. Pedagogický zbor je kvalifikovaný, pracuje s inovačnými metódami, stará sa o efektívne naplnený vzdelávací a výchovný program. Škola je cvičnou fakultnou školou pre Pedagogickú fakultu UK Bratislava, usmerňuje prax budúcich pedagógov. Spolupracuje aj pri príprave vychovávateľov. Poskytuje aj študentom strednej školy podmienky na prax.

Prevádzka školy

Škola má dva stupne a viaceré oddelenia ŠKD. V počte žiakov nie je toho času predimenzovaná. V triedach máme priemerne 20 žiakov. Každoročne otvárame oddelenia ŠKD podľa požiadaviek rodičov. Máme ranné  aj popoludňajšie činnosti, časovo podľa potrieb rodičov. Prevádzka školy je od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Školská jedáleň

Stravovanie žiakov je zabezpečené v  priestore školskej jedálne, ktorej steny zdobia ocenenia starostlivosti o zdravé stravovanie žiakov školy. V rámci projektov sme získali:

1. projekt  "Hovorme o jedle" (Zlatý diplom v roku 2015 a 2017, Strieborný diplom 2014, 2016, 2018, 2019, 2020)

2. projekt "Zdravie na tanieri" vyhlásenom Ministerstvom školstva SR sme získali finančnú dotáciu, ktorú sme využili na zveľadenie prostredia školy, stravovania, posilnenie starostlivosti o zdravie v rámci vzdelávacieho procesu. 

 Aj nepedagogickí zamestnanci sú dobrou podporou pre výchovu a vzdelávanie žiakov, vytvárajú výborné pracovné prostredie v interiéri a v exteriéri školy.

Tradícia školy

Tradíciu školy v oblasti športu zachovávame naďalej. Škola sa dostala do povedomia tým, že športoví nadšenci začali v roku 1964-65 uplatňovať projekt športových tried zameraných na atletiku. Škola a jej pedagógovia dali základy mnohým reprezentantom v mnohých športových odvetviach. Žiakmi školy boli dnes už slávni účastníci olympiád a reprezentácie republiky a mesta.

 Výborné výsledky dosahovali žiaci školy nielen v športových, ale i prírodovedných a spoločensko-vedných predmetoch.

 V činnosti športových tried na II. stupni a na I. stupni s výučbou tenisu, ktorý sa teší veľkej  obľube.

Športová trieda

Každoročne robíme výber žiakov do 5-ročníka zo 4. ročníkov do triedy so športovou prípravou - športovú triedu. Žiaci majú týždenne zvýšený počet hodín (3-4). S cieľom zvýšiť kvalitu vyučovania od 5. ročníka sa chceme zamerať na kvalitnejší výber žiakov, učiteľov, trénerov, zmeniť obsah a prijatie žiakov, skvalitniť vyučovací proces, obsah hodín športovej prípravy - atletika, florbal, loptové hry, realizovanie usmernení a vedenia školy žiakov k hrdosti na svoje osobné športové danosti upevniť si zdravie, tvoriť proces "Fair play". Pracujeme s cieľom skvalitniť tradíciu školy.

Cieľ

Hlavným cieľom je presadiť humanizáciu, realizovať v praxi nový duch školy, vzťah učiteľ - žiak - rodič. Sme stále otvorenou školou s citlivým prístupom k potrebám žiakom. Nakoľko sa nachádzame v komunitnom priestore 500 – bytov, profilujeme  sa aj ako moderná  komunitná a humánna škola 21.storočia. 

Našou víziou je vytvoriť školu, kde žije, dýcha a rastie spolupracujúce spoločenstvo. Školu, kde sa uskutočňuje zmysluplné učenie s možnosťou výberu a rozvíja sa celá osobnosť dieťaťa a aj pedagóga.

Základnou úlohou je vytvoriť prostredie, ktoré podporuje úspešné učenie na dohodnutých pravidlách a systematickom rozvoji životných zručností. Našim cieľom je vytvoriť v škole atmosféru dôvery a bezpečia v triede, kde učiteľ používa nástroje pozitívneho riadenia.

Inklúzia v školskom prostredí

V škole pracuje inkluzívny - podporný  tím odborných pracovníkov - školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a logopéd, špeciálni pedagógovia – učitelia, asistenti učiteľov, ktorí pomáhajú učiteľom, vychovávateľom v ich neľahkej práci.

Práve tento tím vytvára podporné prostredie pre prácu s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde je dôležitá podpora inkluzivity, nakoľko týchto detí nám pribúda.

Projekty školy

V činnosti v podpore vzdelávania, materiálneho vybavenia školy, zabezpečenia služieb školy pre žiakov Ružinova nám veľmi dobre pomáha zriaďovateľ Miestny úrad Bratislava Ružinov, Mierová 21. Zapájame sa do projektov aj zriaďovateľa. 

Spolupracujeme aktívne s výborom združenia rodičov, s radou školy, s Ružinovským športovým klubom.

Interiér a exteriér školy

Celá škola, interiér aj exteriér, prešla postupne premenou. Škola má novú strechu, obnovu OST, obnovu zariadenia školskej jedálne, vybavenia tried školským nábytkom, tabuľami, osvetlením, nové žalúzie na okná, postupnou informatizáciou, opravou sociálnych zariadení.

V roku 2020 prebehla rekonštrukcia telocvične. Sme hrdí na prebudovanie exteriéru školy, školského ihriska. Darom HB Reavis pre školu v roku 2014 je pre žiakov školy vybudovaný tenisový dvorec, multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, doskočisko. Areál dopĺňa Posedenie pod čerešňou – projekt MČ Bratislava Ružinov, areál parku pred budovou školy – Projekt „Kulíška“, doplnený projektami realizovanými kvalitnou činnosťou ŠKD – Čitateľské búdky, Komunitné záhradky a Info - orientačná tabuľa.

V oblasti materiálno- technického zabezpečenia by sme chceli spolu s partnermi hľadať finančné možnosti na rekonštrukciu školy s moderným zariadením a podnetným prostredím. Zriadiť oddychové zóny pre žiakov aj pedagógov , zelené steny a zelené zóny v exteriéri školy.

Škola a jej zamestnanci sú v očakávaní, že plnenie úloh vo vzdelávaní, v rozvoji tvorivosti a pomoci školy aj zo strany rodičov a verejnosti – okolia školy, bude v súlade. Škola potrebuje mať vlastný pokojný priestor na plnenie úloh vzdelávacej a výchovnej činnosti stanovenej v SR a víta aktívnu pomoc rodičov a zriaďovateľa.

Vítame u nás každého žiaka, rodiča aj verejnosť, ktorá je nositeľom podpory cieľa a rozvoja Základnej školy Kulíškova 8, s cieľom vytvoriť modernú, humánnu školu 21. storočia a stanoviť priority tak, aby sa čo najviac uspokojovali potreby žiakov a ich včlenenie do reálneho života v zmysle nového kurikula.


Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.