Organizácia školy


1. stupeň  /  2. stupeň  /  ŠKD

Organizácia školy

Riaditeľka školy - PaedDr. Antonia Snehotová
Zástupkyňa riaditeľky školy - Mgr. Lucia Zamišková
Vedúca školského klubu detí (ŠKD) - Mgr. Jana Charvátová
Výchovný a kariérny poradca - Mgr. Zuzana Horváthová
Školský psychológ - Mgr. Alexandra Kmeťová
Školský špeciálny pedagóg - PaedDr. Mária Bálintová
Školský logopéd - Mgr. Lucia Poláčková

Ekonómka školy - Ing. Darina Babinčáková
Tajomníčka školy - Helena Kyselová
Personalistka, mzdárka - Mária Filická
Vedúca školskej jedálne - Marta Šabatová

Predseda rady školy - Mgr. Nadežda Forgáčová
Predseda združenia rodičov - Mgr. Ľudmila Tichá
Organizácia školy  /  1. stupeň  /  ŠKD

Učitelia primárneho vzdelávania (ISCED1) - triednictvo

I.A - Mgr. Ľuba Šebianová
I.B - Mgr. Dana Brideová
II.A - Mgr. Nadežda Forgáčová
II.B - Mgr. Eleonóra Sabolová
III.A - Mgr. Ivana Štefková
III.B - Mgr. Miroslava Kajosová
IV.A - Mgr. Anna Holečková
IV.B-  Mgr. Monika Špirková
IV.C - špeciálna trieda NKS - Mgr.Simona Fedorcová

Ostatní vyučujúci primárneho vzdelávania

- Mgr. Lucia Zamišková
- Mgr. Ingrid Somogyiová
- Mgr. Lucia Poláčková
- Mgr. Marcela Berešová
- Mgr. Karel Blaho
- Mgr. Adriana Kačmárová
- Kristián Peprík

asistent učiteľa -  Mgr. Slavomíra Leviusová, Bc. Beáta Tutková


Organizácia školy  /  2. stupeň

Učitelia nižšieho stredného vzdelávania (ISCED2) - triednictvo

V.A - Kristián Peprík
V.B - Mgr. Melinda Románová
VI.A Mgr. Marcela Berešová
VI.B-  Mgr. Peter Záruba
VII.A - Mgr. Lucia Marťáková
VIII.A - Mgr. Peter Záruba
IX.A -   Mgr. Zuzana Horváthová

Ostatní vyučujúci nižšieho stredného vzdelávania

- PaedDr. Antonia Snehotová
- Bc. Andrea Rišková
- Ing. Marta Rovná
- Mgr. Karel Blaho
- Mgr. Adriana Kačmárová
- Mgr. Ingrid Somogyiová

asistent učiteľa - Mgr. Adriana Dršková, Mgr. Jana Ťapušová, Mgr. Ana Maksimovic 

Organizácia školy  /  ŠKD

Vychovávatelia ŠKD

I. oddelenie - Ing. Andrea Benčová (I.A)
II. oddelenie - od 15.9.2020 oddelenie zrušené, deti prerozdelené do I. a III. oddelenia ŠKD
III. oddelenie - PhDr. Irena Dolinská (II.A)
IV. oddelenie - Mgr. Marta Bezáková (II.B + III.B)
V. oddelenie - Margita Banášová (III.A + III.B + V.A)
VI. oddelenie - Mgr. Jana Charvátová (IV.A + IV.C + V.A) - vedúca ŠKD
VII. oddelenie - Iveta Magálová (IV.B + IV.C)

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky