Organizácia školy


1. stupeň  /  2. stupeň  /  ŠKD

Organizácia školy

Riaditeľka školy - PaedDr. Antonia Snehotová
Zástupkyňa riaditeľky školy - Mgr. Lucia Zamišková
Vedúca školského klubu detí (ŠKD) - Mgr. Jana Charvátová
Výchovný a kariérny poradca - Mgr. Zuzana Horváthová
Školský psychológ - Mgr. Alexandra Kmeťová
Školský špeciálny pedagóg - PaedDr. Mária Bálintová
Školský logopéd - Mgr. Lucia Poláčková

Ekonómka školy - Ing. Darina Babinčáková
Tajomníčka školy - Helena Kyselová
Personalistka, mzdárka - Mária Filická
Vedúca školskej jedálne - Marta Šabatová

Predseda rady školy - Mgr. Nadežda Forgáčová
Predseda združenia rodičov - Mgr. Ľudmila Tichá 
Organizácia školy  /  1. stupeň  /  ŠKD

Učitelia primárneho vzdelávania (ISCED1) - triednictvo

    I.A - Mgr. Monika Špirková
    I.B - Mgr. Eleonóra Sabolová
    I.C - Mgr. Simona Fedorcová
    II.A - Mgr. Ľuba Šebianová
    II.B - Mgr. Dana Brideová
    III.A - Mgr. Nadežda Forgáčová
    III.B - Mgr. Anna Holečková
    IV.A - Mgr. Ivana Štefková
    IV.B-  Mgr. Miroslava Kajosová

Ostatní vyučujúci primárneho vzdelávania

- Mgr. Lucia Zamišková
- Mgr. Ingrid Somogyiová
- Mgr. Marcela Berešová
- Mgr. Karel Blaho
- Kristián Peprík

asistent učiteľa -  Mgr. Slavomíra Leviusová, Bc. Beáta Tutková


Organizácia školy  /  2. stupeň

Učitelia nižšieho stredného vzdelávania (ISCED2) - triednictvo

   V.AMgr. Zuzana Horváthová
   V.BMgr. Andrea Rišková
   VI.A Kristián Peprík
   VI.B-  Mgr. Melinda Románová
   VII.A - Mgr. Marcela Berešová
   VII.B - Ing. Marta Rovná
   VIII.A - Mgr. Lucia Marťáková
   IX.A -   Mgr. Adriana Kačmárová

Ostatní vyučujúci nižšieho stredného vzdelávania

- PaedDr. Antonia Snehotová
Mgr. Marcela Podhoranská
- Mgr. Karel Blaho
- Mgr. Ingrid Somogyiová

asistent učiteľa - Mgr. Adriána Dršková

Organizácia školy  /  ŠKD

Vychovávatelia ŠKD

I. oddelenie - Mgr. Zuzana Sabinová (I.A)
II. oddelenie -Mgr. Marta Bezáková (I.B)
III. oddelenie - Mgr. Jana Charvátová (I.C) - vedúca ŠKD
IV. oddelenie - Ing. Andrea Benčová II.A
V. oddelenie -  Dagmar Šamajová (II.B)
VI. oddelenie - PhDr. Irena Dolinská (III.A)
VII. oddelenieMgr. Anna Holečková (III.B) 
VIII. oddelenie - IV.A, B

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE