PROJEKT - OSVETOU PROTI KYBERŠIKANE

Dátum: 28. 11. 2021

Osvetou proti kyberšikane 

Naša škola získala grant  z Nadácie Orange v hodnote 1200€  v rámci

8.ročníka grantového programu  e-Školy pre budúcnosť 
ĎAKUJEME.

Cieľom práce so žiakmi je s využitím kritického myslenia - formou analýzy, syntézy a hodnotenia pracovať na rôznym type aktivít, aby pristupovali k osvete proti kyberšikane aktívne, dostupné informácie analyzovali postupnými krokmi, robili rozumné a poučné závery a hodnotenia. Kritické myslenie má byť hlavný nástroj, ktorý chceme využiť pri práci so žiakmi, keďže práve * kritické myslenie je druhou spôsobilosťou budúcnosti spomedzi top desiatich najpotrebnejších.

Téma dôstojnej komunikácie v on line priestore je stále aktuálna, virtuálna komunikácia je nielen veľmi rýchla, ale často aj menej osobná, miestami až anonymná. Práve to, že osoby ktoré komunikujú v on line priestore sa dobre nepoznajú, prináša rôzne riziká. Žiaci sú na hodinách informatiky oboznamovaní s netiketou. Skúsenosti a varovné signály vo vzťahu najmä k téme kyberšikana nás priam nabádajú neriešiť problémy kyberšikany len v rámci triednických hodín, ale vidíme ako veľmi potrebné dostať tému kyberšikany aj do obsahu vyučovania. Je potrebné venovať predmetnej téme väčší časový priestor, detailnejšie diskutovať o probléme, vypočuť viac názorov žiakov najmä počas vyučovacích hodín výchovných predmetov. Žiak je často duševne málo obozretný, keď začína komunikovať v on line priestore, často o sebe prezradí neznámym ľuďom informácie zo svojho súkromia v dobrej viere, že osoba, ktorej sa zdôveril,  je jeho virtuálny priateľ.

Cieľom projektu je dostať problém kyberšikanovania do obsahu vyučovania, aby sme včas predchádzali tragédiám a psychickým traumám detí a mládeže, ktoré pramenia z naivnej komunikácie vo virtuálnom prostredí, kde z hľadiska anonymity je miera rizika pre obeť oveľa väčšia a naopak "falošné hrdinstvo" páchateľa má oveľa zákernejšiu podobu ako klasická tzv. face to face forma šikanovania .

Cieľom projektu je ponúknuť nástroje ako predchádzať kyberšikane, poznať prvé varovné signály, komunikovať s odborníkmi aj v oblasti trestného práva, aby žiaci precítili závažnosť témy a chránili seba aj okolie. Cieľom projektu - je formou obrázkového a textového dokumentu vyrobiť niekoľko druhov žiackych produktov ako prevenciu proti kyberšikane u detí najmä staršieho školského veku, - zorganizovať besedy s odborníkmi z Policajného zboru SR, prípadne inými špecialistami, čím sa zvýši povedomie žiakov o rizikách virtuálnej komunikácie a možných formách kyberšikany, a o tom ako má žiak postupovať a kde sa zdôveriť s problémom kyberšikany, zverejnenie liniek a stránok , kde hľadať podporu a pomoc. - je formou ankety v úvode a závere projektu urobiť prieskum o účinnosti jednotlivých foriem aktivít k téme kyberšikana pre žiaka ZŠ.

Aktivitač.1 Výroky celebrít o kyberšikane - analytická práca so zameraním na kritické myslenie, afektívne ciele, tvorbu postojov, úvodná anketa

Aktivitač.2 Tvorba sloganov, 2D a 3D makiet odsudzujúcich kyberšikanu, slovné mraky,profil páchateľa, profil obete

Aktivitač.3 Plagáty -1. formy kyberšikany, 2. kde hľadať pomoc.3. kresby - logá rôznych sociálnych sietí 3. veľkoplošná osemsmerovka v slovenčine a angličtine, ANJ- SJL Pexeso

Aktivitač.4 Tvorba scénok, formou Role play ukázať žiakovi modelové situácie,( ako a kde má hľadať pomoc osoba ohrozená kyberšikanou), práca s videom

Aktivitač.5 Desatoro proti kyberšikane, Beseda s odborníkmi, Skutočné príbehy s tragickým koncom

Aktivitač.6 Tvorba špeciálneho čísla školského časopisu zo žiackych prác k téme kyberšikana

Aktivitač.7 Tvorba CD a metodickej príručky na disemináciu výsledkov projektu pre iné školy príklady dobrej praxe

Aktivitač.8 Anketový prieskum na záver projektu

  • Informačný zdroj:

(WEF,2018 In KOSTURKOVÁ M, FERENCOVÁ JANKA Stratégie rozvoja kritického myslenia 2019)

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE