ROZUMNÁ SPOTREBA-metodický materiál

Dátum: 21. 10. 2020 Cieľom nášho časopisu je usmerniť žiakov v rozumnej spotrebe, aby sa naučili šetriť a rozumne hospodáriť v ich budúcej domácnosti vrátane zhodnocovania odpadu. Predmetom záujmu je usmerňovať žiaka najmä vo vzťahu k prierezovým témam finančná gramotnosť a environmentálna výchova k optimálnej spotrebe. Očakávame po realizácii aktivít, že žiaci si osvojené návyky na šetrné nakladanie a produkciu odpadu z domácnosti a jeho čo najlepšieho zhodnocovania ako druhotnej suroviny, prenesú aj do chodu bežnej domácnosti. Realizované aktivity budú prínosom aj pre minimalizáciu odpadu v rámci školy. Žiaci si donesú do života jednu dôležitú zásadu, že v dospelosti nie je dôležitá len výška zárobku, ale tiež aj suma, ktorú dokážu doma ušetriť.

Ing. Marta Rovná

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky