Spôsob vyučovania v prípade zatvorenia školy

Dátum: 29. 9. 2020

Základná škola,  Kulíškova 8, 821 08, Bratislava 


Spôsob výučby v prípade zatvorenia školy pri výskyte Covid 19

      1. Základná škola sa riadi všeobecnými nariadeniami Ministerstva školstva SR, teda postupuje podľa tkzv. „Semaforu“ – ten

          je zverejnený na stránke školy.  

      2. V prípade, že by došlo k situácii, že sa škola nachádza na „Semafore“  v červenej zóne a dostane pokyn od Regionálneho

          úradu verejného zdravotníctva na zatvorenie školy a  prerušenie riadneho vyučovania, bude vyučovanie prebiehať

          nasledovnými formami:  

                  V primárnom a nižšom strednom vzdelávaní v hlavných predmetoch, to znamená SJL, MAT,– bude žiakom 

                  poskytované online vzdelávanie cez aplikáciu ZOOM, 3x do týždňa, v predmete ANJ 2x do týždňa. 

                  V ostatných predmetoch okrem výchov bude vyučovanie prebiehať dištančne, resp. pomocou

                 individuálnych konzultácií. 

                 Úlohy budú vyučujúci zadávať raz týždenne vždy v pondelok v čase od 13:00 do 16:00 cez aplikáciu Edupage. 

                 Predmety TSV, VYV, HUV budú vyučované dištančne zadávaním projektov raz za 2 týždne, rovnako pondelok

                 od 13:00 do 16:00 cez aplikáciu Edupage.  

       V prípade, že takáto situácia nastane, upravený a schválený rozvrh bude odoslaný zákonným zástupcom prostredníctvom 

       Edupage a taktiež bude zverejnený na stránke školy. 

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky