Zápis do 1. ročníka

Dátum: 29. 1. 2023


    

Zápis do 1.ročníka ZŠ Kulíškova 8, Bratislava

14.4.2023 – od 15.00 hod do 18.00 hod (piatok)

15.4.2023 - od 8.00 hod do 12.00 hod (sobota) 


1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní    

   zástupcovia  povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej       

   školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v  

   čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2023, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Podľa § 60 ods. 3 zákona č. 245/2008 Zb.

   sa do prvého ročníka základnej školy prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.

2. Do zóny ZŠ Kulíškova 8  podľa  VZN_27_2021  patria nasledovné ulice   Zóny ZŠ súhrná tabuľka 

3. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v  ZŠ Kulíškova 8, Bratislava na školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 14. apríla 2023 do 15. apríla 2023.

4. Zápis bude škola organizovať prezenčne, kde spolu s dieťaťom prídu aj obidvaja zákonní zástupcovia. 

5. Zákonný zástupca vopred vyplní elektronickú prihlášku, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy od 3.4.2023 do 15.4.2023 do 11.30 hod. Prihlášku je 

    potrebné vyplniť a odoslať len raz najlepšie do 14.4.2023 do 13.00 hod. Po 13.00 hod vytlačíme prihlášky v škole a budú pripravené k overovaniu.  

6. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, vyplní prihlášku elektronicky osobne počas zápisu s pomocou pedagóga.  

7. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční priamo na zápise, na ktorý si zákonní zástupcovia prinesú občianský preukaz a kópiu                  rodného listu dieťaťa. 

8. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo 

    povinné predprimárne vzdelávanie, musí prísť na zápis s dieťaťom a okrem žiadosti zverejnenej na webovej stránke školy, musí predložiť aj prílohy, ktorými sú:       

    súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.         

    Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od konania zápisu. 

9. Ak riaditeľ školy má k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2023

 

V Bratislave, dňa 27.01.2023                                                                PaedDr. Antonia Snehotová                                                                                                                                                                                                                      riaditeľka školyŠkolský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 354Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.