Zápis do 1. ročníka

Dátum: 31. 3. 2021


    

Zápis do 1.ročníka ZŠ Kulíškova 8, Bratislava

9.4. – 10.4.2021


1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2021, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

2. Do zóny ZŠ Kulíškova 8  podľa  VZN_27_2021  patria nasledovné ulice   Zóny ZŠ súhrná tabuľka 

3. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v  ZŠ Kulíškova 8, Bratislava na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 9. apríla 2021 do 10. apríla 2021.

4. Zápis bude škola pravdepodobne organizovať bez osobnej prítomnosti detí výlučne len elektronckou formou. Bude to záležať od pandemickej situácie. Zákonný zástupca v takom prípade vyplní elektronickú prihlášku ktorá bude zverejnená na webovom sídle školy v termíne zápisu od 09.04.2021 do 10.04.2021. 

5. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si formulár na zápis dieťaťa vyzdvihnúť osobne dňa 09.04.2021 v piatok od 8.00 hod na sekretariáte riaditeľky školy. 

6. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov po zápise elektronickou formou.

7. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, musí predložiť aj prílohy, ktorými sú: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od konania zápisu

8. Ak riaditeľ školy má k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 10. mája 2021


V Bratislave, dňa 14.3.2021                                                            PaedDr. Antonia Snehotová                                                                                                                                                                                                                                  riaditeľka školyŠkolský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky