INFORMÁCIE NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Dátum: 21. 8. 2020

Bratislava 21.8.2020

Vážení rodičia!

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v školskom klube detí v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č.25/2020, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách školských zariadeniach v pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí vo výške 17,5% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa predstavuje po zaokrúhlení čiastku 17,20€ na kalendárny mesiac v školskom roku 2020/2021.

Rodič, zákonný zástupca, hradí náklady na výchovnú činnosť mesačne vopred vždy do posledného dňa na nasledujúci mesiac podľa Smernice o poplatku na ZŠ.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prerušenia dochádzky detí a žiakov do škôl v našej mestskej časti na základe rozhodnutia starostu, Vám oznamujeme, že za marec 2020 budeme vracať alikvótnu čiastku 12,22€ . V prípade, že rodič, zákonný zástupca uhrádzal príslušné poplatky aj za mesiac apríl, máj, taktiež tieto financie zúčtujeme v septembri 2020 a to ako uhradenú platbu príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov. Vychovávateľky vo Vašich triedach Vás budú informovať o zaplatených poplatkoch a ďalšom postupe.

Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

zskuliskova.veducaskd@gmail.com

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky