Zdravie na tanieri

ZDRAVIE NA TANIERI 2019

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2019 sme z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR získali grant NAUČME SA ŽIŤ ZDRAVO.


Cieľom projektu, aktivít je:

Motivovať deti a žiakov k zmene stravovacích návykov sprievodnými výchovno-vzdelávacími aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín. Spoločným menovateľom je prevencia obezity.

Zmodernizovať prostredie v škole pre správny pitný režim.

Zvýšiť informovanosť žiakov v mladšom a staršom školskom veku o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl.

Téma projektu je vysoko aktuálna vzhľadom na nárast počtu detí s nadváhou. Najlepšou a najefektívnejšou liečbou akéhokoľvek ochorenia, teda aj obezity, je prevencia.

Prevenciou je v tomto prípade vyváženosť príjmu i výdaja energie, ktorou sa dá predísť nárastu hmotnosti. Dôležitú úlohu hrá zdravý spôsob života založený na zdravej strave a pohybových aktivitách.


O všetkých pripravovaných podujatiach Vás budeme informovať cez žiacku knižku, web školy, alebo plagátom.


Predpríprava: Zber začiatočných údajov, Dotazník od 23.9.2019-27.9.2019

Aktivita č. 1: Pracovné vyučovanie vs zdravé stravovanie od 30.9.2019-4.10.2019

Aktivita č. 2: Slovenský jazyk vs zdravé stravovanie od 30.9.2019-4.10.2019

Aktivita č. 3: Prírodovedné predmety vs zdravé stravovanie od 14.10.2019-19.10.2019

Aktivita č. 4: 16. október – Svetový deň výživy 14.10.2019-19.10.2019

Aktivita č. 5: Záhrada, ktorá učí 12.10.2019

Aktivita č. 6: Exkurzia do jablkového sadu, spracovateľského závodu Dunajská Lužná 21.10.2019

Aktivita č. 7: Kultúra stolovania, propagácia zdravej výživy v priestore školskej jedálne 21. 10. 2019 - 25. 10. 2019

Aktivita č. 8: Podpora správneho pitného režimu 28. 10. 2019 - 8. 11. 2019

Aktivita č. 9: Mikuláš prináša zdravé sladkosti 6. 12. 2019

Aktivita č. 10: Propagácia projektu v regionálnej televízii, v regionálnom printovom médiu

Obdobie realizácie projektu

Zber záverečných údajov, Dotazník 1. 12. 2019

Tvorba metodickej príručky, Špeciálne vydanie časopisu Luskáčik November-december

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE