Projekt "Etwining" so Znojmom (medzinárodný projekt)

Projekt E – twinning 2016/17 Názov projektu : Znojmo and Bratislava recognize each other ( Znojmo a Bratislava sa navzájom spoznávajú) kľúčové slová – porozumenie medzi národmi, šport, kultúra, tradície, spoločné znaky, rozdiely, Stručná charakteristika projektu: Slovenská aj Česká republika sú od 1. mája 2004 členskými štátmi EÚ. Naše národy však majú skúsenosti zo spolužitia aj z obdobia bývalej ČSSR. Sme si blízki mentalitou, ale aj podobným jazykom. Naša spoločná história siaha hlboko do minulosti a tento projekt má za cieľom vzájomne si vymieňať informácie a realizovať najmä spoločné športovo- kultúrne podujatia, ktoré majú medzi žiakmi aj pedagógmi našich partnerských škôl podporiť priateľské vzťahy. No vzhľadom k tomu, že žijeme v EÚ, komunikáciu budeme viesť predovšetkým v anglickom jazyku, aby sa mohli potešiť a aj poučiť z výsledkov našej spolupráce aj iné národy žijúce v EÚ. Vek žiakov : 6 - 15 Tematické oblasti: cudzie jazyky, geografia, etika, šport, informatika, dejepis , vzdelávanie aj žiakov so špeciálnymi potrebami Komunikačný jazyk: Angličtina Využité nástroje: e-mail, priestor pre spoluprácu, iný softvér – powerpoint, kresby, fotografie, projektový denník, zverejňovanie na webovej stránke, Ciele: Hlavným cieľom našej spolupráce je prehĺbenie dobrých vzťahov medzi národmi, všestranný rozvoj žiakov vrátane detí so špeciálnymi potrebami, vyučovanie používaním moderných technológií a výrazným podielom komunikácie v anglickom jazyku. Cieľom projektu je prezentovať si navzájom medzi školami bohatý tvorivý potenciál našich žiakov a pokúsiť sa byť aj príkladom dobrej praxe vo vzájomnom spolužití národov v rámci stredoeurópskeho regiónu. A to všetko naprieč širokému spektru aktivít, od športových, kultúrno spoločenských až po aktivity smerujúce k poznaniu tradícii jednotlivých regiónov Pracovný postup: 1. Príprava úvodnej prezentácie o partnerských školách v anglicko – českej resp. anglicko - slovenskej mutácii- vzájomné predstavenie sa škôl 2. Príprava prezentácii o svojom regióne 3. Školské projekty v ANJ - Znojmo a Bratislava očami detí, Žiaci zhotovia v ANJ pozvánku do ich regiónu vo forme: plagát, kalendár a pod. 4. Desatoro správneho športovca – spoločná aktivita v závere ktorej sa vyberie z každej školy 5 „naj“ zásad, za ktoré hlasuje najviac detí z každej školy 5. Súťaž o najlepšiu esej v českom a slovenskom jazyku- Prečo je dôležité porozumenie medzi národmi? Najlepší príspevok z každej školy učitelia ANJ preložia do anglického jazyka a zverejnia v školskom časopise. 6. Osobná návšteva – športový turnaj, jazyková súťaž a kvíz o našich regiónoch . 7. Propagácia projektu v regionálnych médiách Očakávané výsledky: - rozšírenie vedomostí žiakov o susedných krajinách, - zhodnotenie záujmov detí v tínedžerskom veku, spoločné znaky, rozdiely, príležitosti, riziká - zlepšenie komunikačných zručností žiakov v ANJ a počítačovej gramotnosti. - príklad využitia Internetu ako pozitívneho nástroja pre tínedžerský vek, - netiketa a úroveň virtuálnej komunikácie ako zrkadlo žiakovej osobnosti - projekt ako príspevok v zvyšovaniu všeobecnej inteligencie žiakov - projekt ako nástroj na lepšie porozumenie medzipredmetových vzťahov u žiakov Za projektový tím : Ing. Marta Rovná – učiteľ anglického jazyka

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE